Συν-Εργασία: Στο 100% η επιδότηση εισφορών – Τι προβλέπει η τροπολογία για τις συντάξεις

Την αύξηση της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών στο 100% για όσους εργαζόμενους εντάσσονται στο μηχανισμό Συν-Εργασία, όπως είχε εξαγγελθεί πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά και μια σειρά ασφαλιστικών διατάξεων, όπως η αύξηση της προσωρινής σύνταξης και η προκαταβολή του εφάπαξ σε δικαιούχους κύριας σύνταξης, προβλέπει τροπολογία – σκούπα που κατέθεσε πριν από λίγο, στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας.

Αναλυτικά, η τροπολογία ορίζει τα εξής:

-Καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», δεν απασχολούνται. Σήμερα, για το μήνα Ιούλιο το συγκεκριμένο ποσοστό ορίζεται σε 60%.

-Προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2020, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές:

Α)για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους. κατά το 3° τρίμηνο του έτους 2019

Β) για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

-Κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, ορίζεται ότι για επιχειρήσεις- εργοδότες της ανωτέρω περίπτωσης (Α), που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από, 1.7.2020 έως 15.10.2020. το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για τις επιχειρήσεις- εργοδότες της περίπτωσης (Β), που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓ ΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα απόI.7.2020 έως 31.12.2020.

-Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών, να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που πραγματοποιήθηκε, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30.9.2020. Οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι δικαιούχοι της προβλεπόμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Υποχρεούνται οι ανωτέρω επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους.

-Παρέχεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων των τουριστικών καταλυμάτων, μέχρι 31.10.2020, σε αυτά.

Συνταξιοδοτικά θέματα

-Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς της αρμοδιότητας απονομής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και σε άλλες Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες του εν λόγω φορέα.

-Παρατείνονται μέχρι την 31.12.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1.3.2020, για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων αποκλειστικά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

α.Προβλέπεται ότι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από 1.1.2017 και εφεξής καταβάλλει εισφορά ποσοστού 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΚΕ).

β. Για το χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως 31.12.2016, η ανωτέρω εισφορά δεν οφείλεται, πράξεις δε επιβολής εισφορών που έχουν καταλογιστεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα καθώς και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης παύουν να ισχύουν και τυχόν επιβληθείσες εισφορές διαγράφονται.

γ. Κάθε τυχόν καταβληθέν ποσό σε σχέση με την εισφορά θεωρείται νομίμως καταβληθέν, δεν αναζητείται και συμψηφίζεται με τις οφειλόμενες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από 1.1.2017 και εφεξής.

δ. Οι οφειλές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2017 – 30.6.2020 καταβάλλονται σε 120 δόσεις και δεν υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και τυχόν προσαυξήσεις.

Αύξηση της προσωρινής σύνταξης

Αυξάνεται από 50% σε 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου και σε ποσοστό 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος της προσωρινής σύνταξης που μπορεί να καταβληθεί σε μισθωτούς και σε αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τέως ΟΓΑ, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου εργασία, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.

Αυξάνεται επίσης από ποσοστό 50% σε ποσοστό 70% το ύψος της προσωρινής σύνταξης που δύναται να καταβληθεί, σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.

Θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, οι παραπάνω διατάξεις, εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 13η.5.2016 και εφεξής και τους έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί οριστική καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη πριν την έναρξη εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου.

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή προσωρινής σύνταξης σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

-καταβάλλεται, στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία και δικαιούνται σύνταξη, προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.

αυξάνεται σε ποσοστό 80% από 50% που ισχύει, η προσωρινή σύνταξη, σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, εφόσον συμμετέχουν στην απονομή και τα τέκνα και χορηγείται στους δικαιοδόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%.

-Δύνανται εφεξής, οι άμεσα ασφαλισμένοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας, να λάβουν μέρος της εφάπαξ παροχής που δικαιούνται ως προκαταβολή, έναντι της συνολικής εφάπαξ παροχής και ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

Ρύθμιση οφειλών του κλάδου υγείας

Δημιουργείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) ηλεκτρονική πλατφόρμα- μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. πλην ασφαλισμένων των τέως ΦΚΑ.

Προβλέπεται η υποβολή σχετικής αίτησης για την ένταξη των ιδιωτών- παρόχων στον μηχανισμό. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία ο αϊτών δηλώνει, μεταξύ άλλων, την παραίτησή του από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης των τόκων μέχρι την εξόφληση της απαίτησης.

γ. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης και την εκτέλεση ελέγχων διασταύρωσής τους με τα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών, καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού, αφού εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις. Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως προκαταβολές, θα καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό. κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το τελικό ποσό πληρωμής που θα προκόψει μετά τον έλεγχο να υπερβαίνει το αιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης και εάν μετά το πέρας του ελέγχου προκόψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αναζητούνται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

δ. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση τιυν ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του e-ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή.

ε. Οι παραπάνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εκκαθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

στ. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4578/2018 προς ασθενείς ασφαλισμένους και ιδιώτες γιατρούς, με συνολική οφειλή κατ’ άτομο έως διακόσια (200) ευρώ κατ’ έτος, το ποσό θα καταβάλλεται στον δικαιούχο άμεσα και στο 100% του αιτούμενου ποσού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

ζ. Με κ.υ.α καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η ημερομηνία λειτουργίας της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κ.λπ.

-Επικαιροποιούνται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή στον επιζώντα σύζυγο ή ελλείψει αυτού στον επιμεληθέντα της κηδείας, των εξόδων κηδείας ασφαλισμένων του τέως ΟΓΑ.

Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγιο αναπηρίας, έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΙΊΑ και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020 (η συγκεκριμένη παράταση ίσχυε μέχρι 30 Ιουνίου 2020).