ΤτΕ: Στα 1,3 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο

Tον Ιανουάριο του 2020, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 108 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2019, λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων εκτός του ισοζυγίου αγαθών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς οι εξαγωγές, σε τρέχουσες τιμές,  αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό (13,1%) από τις εισαγωγές (2,4%).

Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν αύξηση κατά 8,5%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 13,5%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων  μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων) και λοιπών υπηρεσιών. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο βελτιώθηκε, καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 24,4% και οι αφίξεις κατά 19,7%.

Τέλος, η επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και στην επιδείνωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης αντίστοιχα.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα 33 εκατ. ευρώ, κατά 227 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του αντίστοιχου μήνα του 2019, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2020, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 335 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του Ιανουαρίου του 2019.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) σημείωσαν άνοδο κατά 303 εκατ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 805 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 657 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή (737 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 3,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Ιανουαρίου του 2020, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 7,6 δισ. ευρώ, έναντι 6,6 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου του 2019.